นายสมชาย รุ่งเรือง
ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีทัศน์แนะนำ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดนนทบุรี

ภาพกิจกรรม

 • รายงานการประชุม
  รายงานมติ ก.ท.จ.นนทบุรี

 • รายงานการประชุม
  รายงานมติ ก.อบต.จ.นนทบุรี

 • หนังสือราชการจาก สถ.จ.นนทบุรี

 • รายงานการประชุม
  อนุกรรมการถ่ายโอนฯ จ.นนทบุรี

 • การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น
  ประจำเดือน

 • ประกาศการสรรหาข้าราชการ /
  พนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 • รายงานติดตามการบันทึกข้อมูล
  ในระบบ e-plan ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 • การดำเนินการเกี่ยวกับ
  เบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ