วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
22 ม.ค. 2561 นบ0023.5/ว49 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท1
22 ม.ค. 2561 นบ0023.5/ว321 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2560 ประเภท1
22 ม.ค. 2561 นบ0023.5/ว289 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพฯ ประเภท1
22 ม.ค. 2561 นบ0023.3/ว318 การประชุมวิชาและการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ครั้งที่ 1/2561 ประเภท1
19 ม.ค. 2561 นบ0023.3/ว319 ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานการจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2561 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 นบ0023.3/ว64 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับครูประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561 (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 นบ0023.5/ว63 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 นบ0023.5/ว320 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/ 2561 (1 เมษายน 2561) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 นบ0023.5/ว320 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นค่าจ้างของพนักงานสถานธนานุบาล ครั้งที่ 1/ 2561 (1 เมษายน 2561) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 นบ0023.5/ว65 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงานเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 นบ0023.5/ว66 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, และค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคาะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาส 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561) (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
19 ม.ค. 2561 นบ0023.5/ว63 รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 2 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2561 นบ0023.3/ว60 ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนขยะปลอดภัย (Zero Waste) ปีที่ 3 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2561 นบ0023.3/ว59 หลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
18 ม.ค. 2561 นบ0023.5/ว62 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561) (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1